WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer BW-nummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. ...»

-- [ Page 1 ] --

Collegevoorstel

Openbaar

Onderwerp

Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten

Programma / Programmanummer BW-nummer

Werk & Inkomen / 1061

Portefeuillehouder

T. Tankir Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

MO10, Golshid Al Eshaq, 3338

Samenvatting

Sinds 1 januari 2014 zijn de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en

Datum ambtelijk voorstel

gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) door het 25 september 2014 Rijk afgeschaft. Gemeenten krijgen daarom een budget van het Rijk Registratienummer met een budgetkorting van ruim 50% om maatwerk te bieden aan 14.0010845 chronisch zieken en gehandicapten voor hun meerkosten. Middels dit voorstel geven we de maatwerkvoorziening vorm zodat deze doelgroep met meerkosten en een beperkt inkomen adequaat ondersteund wordt via de bijzondere bijstand en de Wmo. Tevens trekken we onze gemeentelijke regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in vanaf 2015 omdat dit door wijzigingen in de wet niet meer is toegestaan. Tot slot informeren wij de raad over de maatwerkvoorziening middels een brief.

Paraaf Datum Ter besluitvorming door het college akkoord

1. De maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en

gehandicapten vorm te geven door vanaf 2015:

a. een nieuw, uitgebreid maatwerkpakket te bieden via de Collectieve Aanvullende Zorgzekering (CAZ);

b. het budget van de individuele bijzondere bijstand te Steller verhogen voor niet-medische meerkosten en Golshid Al Eshaq c. de lage eigen bijdrage Wmo beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot de zorgtoeslaggrens.

2. Zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ vanaf 2015 toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

3. In afwachting van de exacte hoogte van de zorgpremies, voor de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage een bandbreedte vast te stellen tussen de € 11 en € 17 voor de basis CAZ en tussen de € 35 en € 45 voor de uitgebreide CAZ.

4. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting 2015-2018 door de raad, beslispunten 1 t/m 3 te dekken uit de programma’s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn.

–  –  –

Vervolg beslispunten

5. De beleidsregel categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken gehandicapten en ouderen per 1-01-2015 in te trekken en de geraamde middelen vanaf 2015 in te zetten voor de nieuwe maatwerkvoorziening uit beslispunt 1.

6. Bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten’ vast te stellen.

Collegevoorstel

Vervolgvel

1 Probleemstelling Het Rijk heeft per 1 januari 2014 de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. De Wtcg was een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van minimaal € 149 en maximaal € 494 afhankelijk van leeftijd, zorggebruik en de hoogte van het inkomen. De CER was een niet-inkomensafhankelijke compensatie van € 99 op jaarbasis voor burgers waarvan verwacht werd dat zij als gevolg van hun chronische aandoening jaar in jaar uit hun eigen risico vol maakten. In Nijmegen ontvingen in 2013 ruim 19.000 personen de Wtcg en 20.000 personen de CER.

Beide regelingen waren bedoeld om veronderstelde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. In de praktijk bleek het echter onmogelijk de juiste doelgroep te selecteren waardoor deze regelingen te ongericht werden. Het Rijk hevelt de inkomensondersteuning daarom over naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperkingen die dat echt nodig hebben. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om dit te regelen en ontvangen hiervoor een bedrag van het Rijk met een budgetkorting van ruim 50%. Door de budgetkorting kunnen we vanaf 2015 niet meer iedereen helpen die in 2014 nog in aanmerking kwam voor de Wtcg en de CER. Gezien de reden van de budgetoverheveling hoeft dat ook niet: doel is immers het leveren van maatwerk voor deze doelgroep.

Omdat de CER in 2013 voor de laatste keer is uitgekeerd, hebben wij voor 2014 de CER gecompenseerd door onze categoriale bijzondere bijstandsregeling chronisch zieken gehandicapten en ouderen éénmalig te verhogen van € 200 naar € 300 per verstrekking. In het kader van de invoering van de Participatiewet vervalt voor gemeenten echter de mogelijkheid van deze vorm van categoriale bijzondere bijstand en moeten we deze regeling per 1 januari 2015 intrekken.

Om het wegvallen van zowel de Wtcg als de CER vanaf 2015 structureel op te vangen, heeft de raad in het coalitieakkoord ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’ voorgesteld de maatwerkvoorziening van deze doelgroep vorm te geven via een uitgebreid Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ). Aanvullend hierop wordt het budget voor individuele bijzondere bijstand verhoogd voor niet-medische meerkosten en wordt de maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een groter inkomensgroep gehanteerd door ophoging van de inkomensgrens.

In dit voorstel werken we het coalitiebesluit rondom de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten verder uit en doen we specifiek een voorstel voor het (her)vormen van de CAZ.

2 Juridische aspecten Het wettelijk kader van dit voorstel wordt gevormd door de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de daarin opgenomen regels voor de verlening van categoriale en individuele bijzondere bijstand. Het ophogen van de inkomensgrens voor de De Participatiewet treedt per 1 januari 2015 in werking en vervangt de huidige Wet werk en bijstand (Wwb).

Collegevoorstel Vervolgvel minimale eigen bijdrage Wmo wordt juridisch verwerkt in het Financieel besluit Wmo dat in november 2014 aan het college van B & W wordt voorgelegd voor besluitvorming.

3 Doelstelling In dit voorstel wordt middels een meersporenbeleid via de bijzondere bijstand en de Wmo de maatwerkvoorziening van chronisch zieken en gehandicapten vormgeven. Hierdoor wordt deze doelgroep met werkelijke meerkosten en een beperkt inkomen adequaat ondersteund.

4 Argumenten

De argumenten zijn opgebouwd conform de volgorde van de beslispunten:

4.1 De maatwerkvoorziening via de Wmo en bijzondere bijstand vormgeven voor een adequate compensatie van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.

Wij hebben in het voorjaar van 2014 verschillende opties beschreven waarlangs een maatwerkoplossing kan worden geboden. De opties zijn oplossingen via de individuele bijzondere bijstand, de CAZ, de WMO (verlaging eigen bijdrages of een financiële tegemoetkoming) en door middel van subsidie aan een fonds.

In het coalitieakkoord heeft de raad al voorgesteld hoe de Rijksgelden in Nijmegen voor deze doelgroep chronisch zieken en gehandicapten benut zullen worden. Overigens geeft het merendeel van gemeenten de voorkeur een maatwerkoplossing via de collectieve ziektekostenverzekering te bieden. Dit blijkt uit een inventarisatie van het adviesbureau BS&F dat gemeenten adviseert en ondersteunt bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Hieronder is het meersporenbeleid van Nijmegen wat betreft de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 schematisch weergegeven.

–  –  –

Ad 1. Nieuwe CAZ náást de huidige CAZ De belangrijkste reden om via de CAZ compensatie te bieden is omdat het maatwerk bedoeld is om mensen te bereiken die daadwerkelijk meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte en/of handicap en niet of onvoldoende in staat zijn om deze meerkosten zelf te bekostigen. Dit kunnen we bereiken via zelfinclusie van de doelgroep door hen de keuze te laten maken wel of niet deel te nemen aan een duurdere collectieve zorgverzekering. In deze Collegevoorstel

Vervolgvel

bijzonder uitgebreide polis wordt getracht het volledige eigen risico te compenseren en het zorgpakket inhoudelijk op bepaalde punten uit te breiden op basis van de behoefte van deze doelgroep. De hogere premie compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage. Jaarlijks kunnen we op deze manier deze doelgroep met een beperkt inkomen fors tegemoetkomen in hun meerkosten.

Ad 2. Verhogen budget individuele bijzondere bijstand Niet alle meerkosten van deze doelgroep zijn medisch of chronisch van aard. Deze doelgroep heeft ook vaak te maken met extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Door het wegvallen van de regelingen kan verwacht worden dat men meer aanvraag gaat doen op de Individuele bijzondere bijstand voor dergelijke kosten. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget.

Ad 3. Verhogen inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo Het CAK int momenteel namens ons een eigen bijdrage voor alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (exclusief rolstoelen en vervoerskostenvergoedingen). Met het wegvallen van de Wtcg ontvangt men vanaf 2015 geen 33% korting meer op de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Om ook mensen net boven het minima-inkomen tegemoet te komen verhogen we de huidige inkomensgrenzen naar de zorgtoeslaggrens (deze grens verschilt per huishoudvorm) waardoor een grotere groep mensen alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen van € 19.

Boven de zorgtoeslaggrens, loopt afhankelijk van het inkomen, het bedrag van de eigen bijdrage op.

De ophoging van de inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo geldt overigens ook voor de cliënten waar we in het kader van de nieuwe Wmo voor verantwoordelijk worden (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen GGZ).

4.2 CAZ toegankelijk maken voor inkomens tot 130%van het sociaal minimum Vanaf 2015 kunnen meer mensen gebruik maken van de CAZ omdat de wettelijke inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm per 1 januari 2015 wordt losgelaten. Gezien het beperkte budget dat de gemeente ontvangt ligt het voor de hand om wel een inkomensgrens te stellen. Het is wenselijk om de inkomensgrens hoger te stellen dan 110% zodat meer mensen met hoge zorgkosten in aanmerkingen komen voor een compensatie via de CAZ. De gedachte hierachter is dat door de hoge zorgkosten mensen juist op een te laag inkomensniveau terechtkomen. Het voorstel is om de inkomensgrens vast te stellen op 130% van het sociaal minimum voor zowel de huidige CAZ als de uitgebreide CAZ. Het aantal potentiële deelnemers stijgt hierdoor in de loop van de jaren mogelijk met 3100 deelnemers, van 6300 naar circa 9400 deelnemers. In tabel 2 is te zien wat de hoogte van het inkomen is per huishoudvorm bij 110% en 130% van het sociaal minimum.

–  –  –

4.3 Compensatie via gemeentelijke premiebijdrage CAZ De kosten voor het voorgestelde maatwerkpakket via de CAZ betreffen voor een groot deel de gemeentelijke bijdrage aan de bijbehorende zorgpremie. Zorgverzekeraars maken echter pas in november de hoogte van zorgpremies bekend. Om niet in tijdsnood te komen in het Collegevoorstel

Vervolgvel

najaar voor het doorgeven van de uiteindelijke premiebijdrage aan de zorgverzekeraars en om tijdig burgers te kunnen informeren stellen we voor om een bandbreedte vast te stellen van de gemeentelijke premiebijdrage voor de CAZ pakketten. Op basis van schattingen (zie bijlage I) willen we de bandbreedte van de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage voor de huidige CAZ vaststellen tussen de € 11 en € 17 euro (momenteel is dat € 11) en voor de nieuwe uitgebreide CAZ tussen de € 35 en € 45. De exacte hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ zal in de verdere uitwerking van het maatwerkpakket later dit jaar worden vastgesteld.

In de praktijk betekent dit dat mensen vanaf 2015 tot 130% van het sociaal minimum kunnen kiezen tussen de bestaande basis CAZ en de nieuwe uitgebreide CAZ. Men moet dan een afweging maken of ze, afhankelijk van hun meerkosten, voor de goedkopere basis CAZ gaan of voor de duurdere uitgebreide CAZ waarin hun volledige eigen risico wordt vergoed.

4.4 Intrekken categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken gehandicapten en ouderen Het Rijk heeft vastgesteld dat, met uitzondering van de CAZ, het per 1 januari 2015 niet mogelijk is voor gemeenten om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken. Dit betekent onder andere dat onze gemeentelijke regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moet worden ingetrokken. Deze wijziging is onderdeel van artikel 35 uit de Participatiewet.

We stellen voor om de geraamde middelen in te blijven zetten voor deze doelgroep middels de maatwerkvoorziening.

5 Financiën Nijmegen ontvangt van het Rijk voor het bieden van maatwerkvoorziening naar aanleiding van de afschaffing van de Wtcg en de CER in 2015 structureel een bedrag van € 2,1 miljoen.

Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden de Rijksgelden voor de maatwerkvoorziening overgeheveld naar de programma’s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn. Deze overheveling gebeurt bij de vaststelling van de Stadsbegroting 2015-2018.

Naast de rijksmiddelen voor de maatwerkvoorziening zetten we middelen voor de huidige CAZ én de regeling chronisch zieken (die we moeten afschaffen per 1 januari 2015) in. Dit staat in de tabel 3, regel 3 en 4. De tabel staat op de volgende pagina.

Tabel 3 geeft eerst de herkomst van de beschikbare budgetten aan (totaal € 3.503.000) en gaat vervolgens nader in op de besteding hiervan binnen het programma Inkomen & Armoedebestrijding, bijzondere bijstand (€ 2.711.000).

Zorg & Welzijn ontvangt vanaf 2015 structureel het overige bedrag (€ 822.000) ter compensatie van de derving aan opbrengsten door de verhoging van de inkomensgrens van de eigen bijdrage Wmo. Dit bedrag is berekend op basis van de opgelegde eigen bijdrage aan de huidige Wmo-cliënten. Zodra de impact van deze maatregel op de nieuwe cliëntgroep bekend is, beoordelen we of we de bijdrage aan het programma Zorg & Welzijn moeten bijstellen.

We kunnen stellen dat het om forse bedragen gaat en dat er ten aanzien van de verdeling van de middelen enkele onzekerheden bestaan. In paragraaf 8 wordt hier verder op ingegaan. Daar wordt het belang van monitoring aangegeven zodat zo nodig bepaalde budgetten herverdeeld kunnen worden om de doelgroep te blijven bedienen.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Parent Handbook Sheldon College ‘Our Place’ Before College Care After College Care Vacation Care OUR PLACE PARENT HANDBOOK 1 Sheldon College ‘Our Place’ is an Outside of School Hours Care facility for school aged children. The service is twofold in that it aims to serve children in our community by providing a safe place where children can opt to work, rest or play in which the values align completely with Sheldon College. Secondly, the service is for the parents who require care for...»

«Surface electronic structure of the topological Kondo insulator candidate correlated electron system SmB6 M. Neupane,1 N. Alidoust,1 S.-Y. Xu,1 T. Kondo,2 Y. Ishida,2 D.J. Kim,3 Chang Liu,1 I. Belopolski,1 Y. J. Jo,4 T.-R. Chang,5 H.-T. Jeng,5, 6 T. Durakiewicz,7 arXiv:1312.1979v2 [cond-mat.str-el] 30 Dec 2013 L. Balicas,8 H. Lin,9 A. Bansil,9 S. Shin,2 Z. Fisk,3 and M. Z. Hasan1, 10 Joseph Henry Laboratory and Department of Physics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, USA ISSP,...»

«FRANCISCO VAZ SILVA DA Red as Blood, White as Snow, Black as Crow: Chromatic Symbolism of Womanhood in Fairy Tales This article is intended as a modest follow-up on a classic study by Brent Berlin and Paul Kay. In Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, these two linguists showed that despite the proven ability of humans to discriminate thousands of color percepts, “a total universal inventory of exactly eleven basic term categories exists from which the eleven or fewer basic...»

«INTRODUCTION I am talking of millions of men who have been skillfully injected with fear, inferiority complexes, trepidation, servility, despair, abasement. —Aimé Césaire, Discours sur le Colonialisme The explosion will not happen today. It is too soon... or too late. I do not come with timeless truths. My consciousness is not illuminated with ultimate radiances. Nevertheless, in complete composure, I think it would be good if certain things were said. These things I am going to say, not...»

«THE SHADOW OF WENG-CHIANG AN ORIGINAL NOVEL FEATURING THE FOURTH DOCTOR, ROMANA AND K-9. ‘THEY SAY A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH BUT A SINGLE STEP. IF I’M RIGHT, THEN A JOURNEY OF A THOUSAND MILES WILL TAKE BUT A SINGLE STEP.’ The search for the fourth segment of the Key to Time brings the TARDIS to 1930s Shanghai: a dark and shadowy world, riven by conflict and threatened by the expansion of the Japanese Empire. Meanwhile, the savage Tongs pursue their own mysterious agenda...»

«Social Studies Research and Practice www.socstrp.org Turning Culture Upside Down: The Role of Transcultural Education Jerry Aldridge Jennifer L. Kilgo Lois M. Christensen University of Alabama at Birmingham This article explores the adoption of a transcultural education approach, rather than multicultural or intercultural education, and the implications this would have for educational practice. With the multiple issues associated with multicultural and intercultural education, the authors...»

«Using Data from Preliminary Flood Maps Preliminary flood hazard maps contain valuable information that can be used for floodplain management before they become effective. This fact sheet provides guidance on how these data can and should be used in accordance with National Flood Insurance Program (NFIP) regulations, at 44 Code of Federal Regulations, Section 60.3, under specific Subparagraphs cited throughout this document. Background A Flood Insurance Study (FIS) uses detailed hydrologic and...»

«JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE, 19(2), 261–285 r 2009, Copyright the Author(s) Journal Compilation r 2009, Society for Research on Adolescence Construction of Social Reality During Early Adolescence: Can Expecting Storm and Stress Increase Real or Perceived Storm and Stress? Christy M. Buchanan Wake Forest University Johna L. Hughes University of North Carolina at Chapel Hill This study examines whether mothers’ or adolescents’ expectations concerning ‘‘storm and stress’’...»

«JBTM VOL. 6, NO. 2 THE PROCLAMATION OF THE GOSPEL Vol. 6 · No. 2 Fall 2009 The Proclamation of the Gospel Editorial Introduction: The Proclamation of the Gospel Dr. Steve W. Lemke Section 1: The Character of Preaching The Biblical Basis for Christian Preaching Dr. Dennis Phelps Expository Preaching and the Mission of the Church Dr. David Allen Preaching the Forest and the Trees: Integrating Biblical Theology with Expository Preaching Dr. Tony Merida The Holy Spirit in Preaching Dr. Jake...»

«Recent Trends in the Selection of Metal-Organic Precursors for MOCVD Process F. Maury To cite this version: F. Maury. Recent Trends in the Selection of Metal-Organic Precursors for MOCVD Process. Journal de Physique IV Colloque, 1995, 05 (C5), pp.C5-449-C5-463. 10.1051/jphyscol:1995552. jpa-00253914 HAL Id: jpa-00253914 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00253914 Submitted on 1 Jan 1995 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the...»

«IIIM Magazine Online, Volume 2, Number 11, March 13 to March 19, 2000 WALKING AFTER THE SPIRIT A Study on Romans 8:5-13 by Dr. Jack L. Arnold A number of years ago I preached through Romans 8, and at that time I felt I had the right interpretation of Romans 8:5-13, but I must confess I was somewhat shaky on this section. I understood this section to teach that a Christian could walk according to the Holy Spirit or according to the flesh (sin nature). I still believe that the Christian can stop...»

«An Overview of Women’s Work and Employment in Indonesia Decisions for Life MDG3 Project Country Report No. 14 University of Amsterdam / Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) www.uva.nl/aias Maarten van Klaveren, Kea Tijdens, Melanie Hughie-Williams, Nuria Ramos Martin email: m.vanklaveren@uva.nl Amsterdam, Netherlands, February 2010 Table of Contents   Management summary 4 1. Introduction: The Decisions for Life project 7 2. Gender analysis regarding work and employment 8...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.