WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 ||

«Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer BW-nummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. ...»

-- [ Page 2 ] --

Dit is een tegemoetkoming van € 200 per huishouden die in 2014 eenmalig was verhoogd naar € 300.

Collegevoorstel Vervolgvel

–  –  –

6 Participatie en Communicatie De Adviescommissie Jeugd- Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG) heeft enkele belangrijke punten meegegeven die zijn meegenomen in dit voorstel. Zo is de acceptatieplicht van zorgverzekeraars vastgesteld zodat niemand geweigerd mag worden wegens zijn of haar chronische ziekte of handicap en is gestreefd naar een zo groot mogelijk doelgroep die gebruik kan maken van de CAZ door de inkomensgrens te verhogen tot 130% van het sociaal minimum.

De communicatie en voorlichting over de maatwerkvoorziening is van essentieel belang.

Daarom wordt samen met de afdeling communicatie en het adviesbureau BS&F gewerkt aan een uitgebreid communicatieplan. Zo zullen mensen via verschillende kanalen geïnformeerd worden over de mogelijkheden via de CAZ. De formulierenbrigade van het Inter-lokaal, de sociale wijkteams en de Stips spelen hierbij een belangrijke rol.

Collegevoorstel Vervolgvel 7 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de regelingen in het kader van zowel de individuele als de categoriale bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de bureaus Inkomensondersteuning van de afdeling Inkomen. Mensen kunnen zich via het Loket Zorg en Inkomen aanmelden voor de CAZ.

De eigen bijdragen voor de Wmo-voorzieningen worden geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Evaluatie en monitoring zullen volgend jaar en de jaren daarop plaatsvinden om bij te houden in hoeverre men deelneemt aan de uitgebreide CAZ om zo te zien hoeveel mensen in aanmerking komen voor een compensatie in hun meerkosten. Naar aanleiding daarvan kunnen we een betere prognose maken van de kosten (voor zowel de Wmo als de bijzondere bijstand) en weten we in hoeverre we mensen actief moeten blijven informeren over de maatwerkvoorziening in de vorm van de CAZ.

8. Risico Deelname aan de CAZ is niet exact in te schatten. De mate waarin men zal deelnemen aan de CAZ is namelijk van verschillende factoren afhankelijk.

Volgend jaar zal blijken hoeveel mensen er daadwerkelijk meer gebruik maken van de CAZ door de verhoging van de inkomensgrens naar 130% en de verhoudingen van het gebruik van de basis CAZ en de uitgebreide CAZ.

We gaan het niet-gebruik zo veel mogelijk voorkomen door van te voren en gedurende de komende jaren intensief in te spelen op de communicatie naar burgers zoals beschreven in paragraaf 6.

In het najaar van 2015 maken we een evaluatie van het verloop van de gemeentelijke maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten via ons meersporenbeleid.

Naar aanleiding daarvan zullen we indien nodig bepaalde zaken bijsturen en aanpassen.

Bijlage(n): I Raadsbrief Maatwerkvoorziening Chronisch zieken en gehandicapten Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling

–  –  –

Geachte leden van de raad, Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de vormgeving van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten naar aanleiding van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER).

Afschaffing Wtcg en CER Het Rijk heeft per 1 januari 2014 de Wtcg en de CER afgeschaft. De Wtcg was een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van minimaal € 149 en maximaal € 494 afhankelijk van leeftijd, zorggebruik en de hoogte van het inkomen. De CER was een nietinkomensafhankelijke compensatie van € 99 op jaarbasis voor het eigen risico van de zorgverzekering. In Nijmegen ontvingen in 2013 ruim 19.000 personen de Wtcg en 20.000 personen de CER.

Beide regelingen waren bedoeld om veronderstelde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. In de praktijk bleek het echter onmogelijk de juiste doelgroep te selecteren waardoor deze regelingen te ongericht werden. Het Rijk hevelt de inkomensondersteuning voor deze doelgroep daarom met een budgetkorting van 50% over naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperkingen die dat echt nodig hebben.

Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten te regelen en ontvangen hiervoor een bedrag van het Rijk. Door de budgetkorting kunnen we vanaf 2015 niet meer iedereen helpen die in 2014 nog in aanmerking kwam voor de Wtcg en de CER. Gezien de reden van de budgetoverheveling hoeft dat ook niet: doel is immers het leveren van maatwerk voor deze doelgroep.

–  –  –

Vervolgvel Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren?

Omdat de CER in 2013 voor de laatste keer is uitgekeerd, hebben wij voor 2014 de CER gecompenseerd door onze lokale regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen éénmalig te verhogen van € 200 naar € 300 per verstrekking. In het kader van de invoering van de participatiewet vervalt voor gemeenten echter de mogelijkheid van deze vorm van categoriale bijzondere bijstand en moeten we deze regeling per 1 januari 2015 intrekken.

Om het wegvallen van zowel de Wtcg, de CER vanaf 2015 structureel op te vangen, hebben wij in het voorjaar van 2014 verschillende opties beschreven waarlangs een maatwerkoplossing kan worden geboden. De opties zijn oplossingen via de individuele bijzondere bijstand, de CAZ, de WMO (verlaging eigen bijdrages of een financiële tegemoetkoming) en door middel van subsidie aan een fonds.

Uw raad heeft in het coalitieakkoord ‘Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend’ aangegeven de maatwerkvoorziening vorm te willen geven door een uitgebreide Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) te creëren náást de huidige CAZ én door de maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een groter inkomensgroep te hanteren. Overigens blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau BS&F dat het merendeel van gemeenten als maatwerkoplossing kiest voor een uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering.

Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 Hieronder is het meersporenbeleid van Nijmegen omtrent de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 schematisch weergegeven.

–  –  –

Ad 1. Nieuwe CAZ náást de huidige CAZ De belangrijkste reden om via de CAZ compensatie te bieden is omdat het maatwerk bedoeld is om mensen te bereiken die daadwerkelijk meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte en/of handicap en niet of onvoldoende in staat zijn om deze meerkosten zelf te bekostigen. Dit

–  –  –

Vervolgvel kunnen we bereiken via zelfinclusie van de doelgroep door hen de keuze te laten maken wel of niet deel te nemen aan een duurdere collectieve zorgverzekering. In deze bijzonder uitgebreide polis wordt getracht het volledige eigen risico te compenseren en het zorgpakket inhoudelijk op bepaalde punten uit te breiden op basis van de behoefte van deze doelgroep.

De hogere premie compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage.

Jaarlijks kunnen we op deze manier deze doelgroep met een beperkt inkomen fors tegemoetkomen in hun meerkosten. Op basis van schattingen willen we de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage voor de huidige CAZ vaststellen tussen de € 11 en € 17 euro (momenteel is dat € 11) en voor de nieuwe uitgebreide CAZ tussen de € 35 en € 45. De exacte hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ zal in de verdere uitwerking van het maatwerkpakket later dit jaar worden vastgesteld wanneer de zorgverzekeraars de hoogte van de zorgpremies bekendmaken.

In de praktijk betekent dit dat mensen vanaf 2015 tot 130% van het sociaal minimum kunnen kiezen tussen de bestaande basis CAZ en de nieuwe uitgebreide CAZ. Men moet dan een afweging maken of ze, afhankelijk van hun meerkosten, voor de goedkopere basis CAZ gaan of voor de duurdere uitgebreide CAZ waarin hun volledige eigen risico wordt vergoed.

Vanaf 2015 kunnen meer mensen gebruik maken van de CAZ omdat de wettelijke inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm per 1 januari 2015 wordt losgelaten. Het is wenselijk om de inkomensgrens hoger te stellen dan 110% zodat meer mensen met hoge zorgkosten in aanmerkingen komen voor een compensatie via de CAZ. De gedachte hierachter is dat door de hoge zorgkosten mensen juist op een te laag inkomensniveau terechtkomen. We stellen daarom de inkomensgrens vast op 130% van het sociaal minimum voor zowel de huidige CAZ als de uitgebreide CAZ. Het aantal potentiële deelnemers stijgt hierdoor in de loop van de jaren mogelijk met 3100 deelnemers, van 6300 naar circa 9400 deelnemers. In tabel 2 is te zien wat de hoogte van het inkomen is per huishoudvorm bij 110% en 130% van het sociaal minimum.

–  –  –

Ad 2.Verhogen budget individuele bijzondere bijstand Niet alle meerkosten van deze doelgroep zijn medisch of chronisch van aard. Deze doelgroep heeft ook vaak te maken met extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Door het wegvallen van de regelingen kan verwacht worden dat men meer aanvraag gaat doen op de Individuele bijzondere bijstand voor dergelijke kosten. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget.

Ad 3. Verhogen inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo Het CAK int momenteel namens ons een eigen bijdrage voor alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (exclusief rolstoelen en vervoerskostenvergoedingen). Met het wegvallen van

–  –  –

Vervolgvel de Wtcg ontvangt men vanaf 2015 geen 33% korting meer op de eigen bijdrage voor Wmovoorzieningen.

Om ook mensen net boven het minima-inkomen tegemoet te komen verhogen we de huidige inkomensgrenzen naar de zorgtoeslaggrens (deze grens verschilt per huishoudvorm) waardoor een grotere groep mensen alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen van € 19. Boven de zorgtoeslaggrens, loopt afhankelijk van het inkomen, het bedrag van de eigen bijdrage op.

De ophoging van de inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo geldt overigens ook voor de cliënten waar we in het kader van de nieuwe Wmo voor verantwoordelijk worden (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen GGZ).

Financiën Nijmegen ontvangt van het Rijk voor het bieden van maatwerkvoorziening naar aanleiding van de afschaffing van de Wtcg en de CER in 2015 structureel een bedrag van € 2,1 miljoen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden de Rijksgelden voor de maatwerkvoorziening overgeheveld naar de programma’s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn. Deze overheveling gebeurt bij de vaststelling van de Stadsbegroting 2015-2018.

Zorg & Welzijn ontvangt vanaf 2015 structureel € 822.000 ter compensatie van de derving aan opbrengsten door de verhoging van de inkomensgrens van de eigen bijdrage Wmo. Dit bedrag is berekend op basis van de opgelegde eigen bijdrage aan de huidige Wmo cliënten. Zodra de impact van deze maatregel op de nieuwe cliëntgroep bekend is, beoordelen we of we de bijdrage aan het programma Zorg & Welzijn moeten bijstellen.

Inkomen & Armoedebestrijding, product armoedebestrijding, ontvangt in 2015 € 1.278.000 voor de gemeentelijke premiebijdrage van de CAZ en het verhogen van het individuele bijstandsbudget.

Naast de rijksmiddelen voor de maatwerkvoorziening zetten we middelen voor de huidige CAZ én de regeling chronisch zieken (die we moeten afschaffen per 1 januari 2015) in.

Op basis van de schattingen die we hebben gemaakt van de kosten blijkt dat we binnen het budget blijven. We zullen echter vanaf 2015 monitoren en evalueren hoe het meersporenbeleid maatwerkvoorziening in de praktijk verloopt, zodat we indien nodig tijdig kunnen ingrijpen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

Pages:     | 1 ||


Similar works:

«IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA KATHLEEN SCHEPIS : CIVIL ACTION : : NO. 03-cv-05970 : v. :RAYLON CORPORATION, et al. : MEMORANDUM OPINION AND ORDER GOLDEN, J. September 26, 2006 Plaintiff Kathleen Schepis has brought suit under Title VII of the Civil Rights Act of 1964 and the Pennsylvania Human Relations Act (PHRA) against her former employer Raylon Corporation, alleging that she lost her job after an episode of quid pro quo sexual harassment by an...»

«International Issued January 2007 Public Sector Accounting Standards Board International Public Sector Accounting Standard Preface to International Public Sector Accounting Standards International Public Sector Accounting Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York 10017 USA This International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) was prepared by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), an independent...»

«Journal of the © 1960 The Operations Research Society of Japan Operations Research Society of Japan March 1961 VOLUME 3 NUMBER 4 SIL VER JUBILEE OF MY DISPUTE WITH FISHERl JERZY NEYMAN Statistical Laboratory, University of California, Berkeley. (Received Feb. 1, 1961) 1. INTRODUCTION After publishing Sir Ronald Fisher's article [1], the Editors of the Operations Research Society of Japan called my attention to Sir Ronald's uncomplimentary references to my work and offered to publish a reply....»

«KENYA This country report is prepared as a contribution to the FAO publication, The Report on the State of the World’s Forest Genetic Resources. The content and the structure are in accordance with the recommendations and guidelines given by FAO in the document Guidelines for Preparation of Country Reports for the State of the World’s Forest Genetic Resources (2010). These guidelines set out recommendations for the objective, scope and structure of the country reports. Countries were...»

«FRANCESCA SOTGIU Not All Promotions are Made Equal From the Effects of a Price War to Cross-chain Cannibalization Not All Promotions are Made Equal: From the effects of a price war to cross-chain cannibalization Not All Promotions are Made Equal: From the effects of a price war to cross-chain cannibalization Niet alle promoties zijn gelijk: van prijzenoorlog tot kannibalisatie tussen supermarktketens Thesis to obtain the degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam by command of the...»

«Economics of Education Review Vol. 1, no. 1 (Winter 1981): l-25 An Evaluation of the Costs of Computer-Assisted Instruction Henry M. Levin Louis Woo The purpose of this paper is to estimate the costs and cost feasibility of utilizing computer-assisted instruction (CAI) for compensatory education. Cost data were collected from an experiment on the effectiveness of CA1 that had been established in Los Angeles and sponsored by the National Institute of Education. Based upon the resource...»

«EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EBRD SUSTAINABLE ENERGY INITIATIVE ACTION AND RESULTS 2006-2008 JOSUÉ TANAKA CORPORATE DIRECTOR ENERGY EFFICIENCY AND CLIMATE CHANGE PREPARED FOR ENERGY WEEK 2009 1 APRIL 2009 PRESENTATION STRUCTURE EBRD: A SNAPSHOT SUSTAINABLE ENERGY INITIATIVE: OVERVIEW SEI PHASE 1 RESULTS 2006-2008 SEI APPROACH FINANCING INSTRUMENTS SEI CASE STUDIES THE EBRD: A SNAPSHOT EBRD is an International Financial Institution which promotes transition to market...»

«Valley Bible Church – Sermon Transcript Do Not Be Bound With Unbelievers 2 Corinthians 6:16-7:1 Part Three Saving faith produces a radical transformation in respect to every aspect of a person’s being. Christians, as we have already seen in 2 Corinthians 5:17, are new creatures in Christ for whom “the old things [have] passed away; behold, new things have come.” When we place our faith in Christ we are no longer the same people we used to be and neither are we in the same kingdom....»

«UNITED STATES OF AMERICA MERIT SYSTEMS PROTECTION BOARD 2015 MSPB 7 Docket No. DA-0752-13-0313-I-1 Ty K. Sanders, Appellant, v. Department of Homeland Security, Agency. January 15, 2015 Ty K. Sanders, Cedar Key, Florida, pro se. Lisa M. Ezra, Laredo, Texas, for the agency. BEFORE Susan Tsui Grundmann, Chairman Anne M. Wagner, Vice Chairman Mark A. Robbins, Member OPINION AND ORDER 1 The agency has petitioned for review of an initial decision that reversed its action removing the appellant for...»

«UNREPORTED IN THE COURT OF SPECIAL APPEALS OF MARYLAND No. 296 September Term, 2014 LISA D. BOLOGNINO v. LEMEK LLC d/b/a PANERA BREAD AND SELECTIVE WAY INSURANCE COMPANY Krauser, C.J. Meredith, Arthur, JJ. Opinion by Krauser, C. J. Filed: November 24, 2015 *This is an unreported opinion, and it may not be cited in any paper, brief, motion, or other document filed in this Court or any other Maryland Court as either precedent within the rule of stare decisis or as persuasive authority. Md....»

«■ Ten years with the Financial Stability Report MARTIN ANDERSSON1 Martin Andersson headed the Riksbank's financial stability work between 1996 and 2007. Today he runs a consultancy company and is a member of the Bank of England's Financial Stability Board. This autumn it is 10 years since the Riksbank became the first central bank to publish a stability report in the form of an independent publication on the status of the financial system. Since then, 20 of these reports have been published....»

«Fisheries Centre The University of British Columbia Working Paper Series Working Paper #2015 65 A fishery tale: Namibian fisheries between 1950 and 2010 Dyhia Belhabib, Nico E. Willemse and Daniel Pauly Year: 2015 Email: d.belhabib@fisheries.ubc.ca This working paper is made available by the Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada. A FISHERY TALE: NAMIBIAN FISHERIES BETWEEN 1950 AND 2010 Dyhia Belhabib, Nico E. Willemse and Daniel Pauly Sea Around Us,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.