WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien ...»

-- [ Page 1 ] --

Tutkintaselostus

C 5/1998 M

ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998

Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.

C 5/1998 M

ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Tiivistelmä Saksalainen Baltic Forest Line GmbH:n omistama kuivarahtialus ms BALTIC MERCHANT ajoi karille Saimaalla Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998. Ennen karilleajoa näkyvyys heikkeni hyvin nopeasti ja Hätinniemen ja Niinisaaren välisessä salmessa ei ollut selkeää jääuomaa. Jääkappaleet aiheuttivat tutkaan häiriöitä, jolloin rantaviivaa ei voinut erottaa. Perämies toimi tähystäjänä ja hoiti valonheittäjää. Luotsi ohjasi ja hoiti tutkaa, jota aaltovälke häiritsi. Karilleajo tapahtui salmessa pimeällä klo 00:15 hyvin pienellä nopeudella. Aluksen keulapiikkiin tuli vuoto.

BALTIC MERCHANTin karilleajo Hätinvirran salmessa oli seurausta näkyvyyden progressiivisesta vähenemisestä. Kun näkyvyys huononi, vaikeutui ja heikkeni komentosiltayhteistyö luotsin ja perämiehen välillä samassa suhteessa. Vaikka yhteistyön vaatimukset kasvoivat, ei niihin pystytty vastaamaan. Tästä oli myös seurauksena navigoinnin ja ohjailun vaikeutuminen, kun luotsi pyrki samanaikaisesti hoitamaan luotsauksen ja aluksen ohjailun tilanteeseen huonosti soveltuvalla ohjauslaitteistolla.

Lisäksi karilleajoon myötävaikutti väylägeometria, sillä Hätinvirransalmen läpi kulkeva väylä on vaativa. Ajo sen läpi on erityisen vaikeaa sumussa ja ilman reittisuunnitelmaa. Vallinneissa olosuhteissa ja käytössä olleilla laitteilla ei olisi ollut riittäviä edellytyksiä luotsaukselle millään navigointitavalla. Myös se, että ei ole säädöksiä ja toimintaohjeita, joissa määriteltäisiin selkeästi komentosiltalaitteiston ja -miehityksen sekä säätilan asettamia rajoituksia luotsaukselle ja luotsauksen jatkamiselle, oli karilleajoon myötävaikuttanut tekijä.

I C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 ms BALTIC MERCHANT, grounding in Puumala 21.04.1998 Summary German flagged general cargo ship ms BALTIC MERCHANT, which is owned by Baltic Forest Line GmbH, went aground in Lake Saimaa on 21.04.1998. Before the grounding the visibility was reduced very quickly and there was no clear lead through the ice in Hätinvirta sound. Ice floes disturbed the radar and the shoreline could not be discerned. The mate was acting as lookout and handled the seachlight. The pilot was steering the vessel and used the radar, which was disturbed by the sea clutter. The grounding occured in the sound in the darkness of the night at 00:15 and at a very small speed. As a result of the grounding there was a leak in the forepeak.

The grounding of BALTIC MERCHANT was a result of the progressive reduction in the visibility.

When the visibility was reduced, the co-operation between the pilot and the mate became difficult and was also reduced in direct relation to the visibility. The demands for the co-operation grew, but it did not materialise. Due to this also the navigation and steering became more difficult, when the pilot tried simultaneously to cope with the pilotage and the steering of the vessel and using for this control equipment, which was poorly suitable for the task.

A contributing factor to the grounding was also the fairway geometry, because the fairway through the Hätinvirta sound is a demanding one. The passage through it is especially difficult in fog and without a passage plan. In the prevailing conditions and with the control equipment at hand there were no sufficient preconditions for pilotage in any navigation method. Another contributing factor to the grounding was the lack of regulations and instructions, where the limitations for the pilotage and for the continuation of pilotage are dealt with in relation to the bridge equipment, manning and weather.

II C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998

SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä

Summary

1 ONNETTOMUUDEN YLEISKUVAUS JA TUTKINTA

1.1 Alus

1.1.1 Yleistiedot

1.1.2 Miehitys ja liikennerajoitukset

1.1.3 Ohjaamo ja sen laitteet

1.2 Onnettomuustapahtumat ja niihin johtanut toiminta

1.2.1 Sääolosuhteet

1.2.2 Luotsausmatkan valmistelu

1.2.3 Onnettomuusmatka

1.3 Pelastustoimet

1.3.1 Hälytykset

1.3.2 Aluksen vauriot ja sen pelastaminen

1.4 Onnettomuuden tutkinta

2 ANALYYSI

2.1 Navigoinnin ja luotsauksen edellytykset

2.1.1 Ohjaamojärjestely ja sen luomat edellytykset luotsaukselle

2.1.2 Komentosillan miehitys

2.1.3 Reittisuunnitelma

2.2 Luotsausmatkan kulku

2.2.1 Onnettomuustapahtumat simuloinnin perusteella

2.2.2 Ohjailu- ja navigointitapa luotsauksessa

2.2.3 Yhteistoiminta komentosillalla

3 JOHTOPÄÄTÖKSET

3.1 Karilleajoon johtanut tapahtumaketju

3.2 Onnettomuuteen myötävaikuttaneita tekijöitä

3.2.1 Navigoinnin ja luotsauksen edellytykset

3.2.2 Navigointitapa luotsauksessa ja yhteistoiminta komentosillalla

4 SUOSITUKSET

4.1 Luotsauksen keskeyttäminen ja liikennerajoitukset

4.2 Luotsien laitekoulutus

4.3 Komentosiltayhteistyön kehittäminen

–  –  –

ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 LÄHTEET LÄHDELIITTEET IV C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998.

Kuva 1. Yleiskuva ms BALTIC MERCHANTista

1 ONNETTOMUUDEN YLEISKUVAUS JA TUTKINTA

–  –  –

Alustiedot perustuvat Arminius Werke telakan esitteeseen, joka koskee BALTIC MERCHANTin sisaraluksia BALTIC SKIPPER ja BALTIC CARRIER. Tietoja on täydennetty BALTIC MERCHANTin komentosillalta otetuilla valokuvilla, jotka täsmäävät telakan julkaiseman esitteen kanssa. Alus oli onnettomuushetkellä noin puolen vuoden ikäinen.

1.1.1 Yleistiedot

–  –  –

Aluksessa oli yksi potkuri ja keulapotkuri. Peräsin oli Jastram-laippaperäsin, joka tehosti aluksen ohjailukykyä. Laippa oli kytketty mekaanisesti peräsimeen. Valokuvista on pääteltävissä, että potkurin pyörimissuunta oli takaa katsottuna myötäpäivään. Komentosillan alustietoja koskevassa taulussa asia oli ilmoitettu seuraavasti: ’Pitch propeller right rotation / left rotation effect’. Tämän mukaan potkuri aiheuttaa sivuttaisvoiman, joka kääntää alusta vasemmalle.

1.1.2 Miehitys ja liikennerajoitukset

Aluksella oli meriselityksen mukaan päällikön lisäksi perämies, kolme kansimiestä, konemies ja kokki. Kokonaismiehitys oli 7 henkilöä. Telakan esitteen1 mukaan miehistöön kuului 8 henkilöä. Saksan/Reinin jokiliikenteen säännöt vaativat neljän hengen miehityksen2. Miehitysasiakirjaa ei esitetty meriselitystilaisuudessa, eikä miehistön vireystilaa käsitelty.

Luotsi oli toiminut kymmenen vuotta kanavaluotsina ja muutaman vuoden meriluotsina.

1.1.3 Ohjaamo ja sen laitteet

–  –  –

Keskellä komentosiltaa oli kaksi navigointipaikkaa, joissa oli tutkat. Niiden välisen konsolin täyttivät enimmäkseen koneistonhallintaan liittyvät laitteet. Lisäksi siinä oli automaattiohjaus ja NFU (Non Follow Up) periaatteella toimiva hätäohjaus (kuva 2).

Arminus Werke GmbH.

RheinSchUO 1995, 23.10 §.

1.2 Onnettomuustapahtumat ja niihin johtanut toiminta 1.2.1 Sääolosuhteet Luotsin kertoman mukaan tuulta ei ollut. Näkyvyys oli kilometri aluksen lähestyessä Hätinvirtaa, mutta se laski 4-5 minuuttia ennen onnettomuutta 200 metriin.

1.2.2 Luotsausmatkan valmistelu Luotsi haki Mälkiän sululla sulkumestarilta liikennetiedot. Hän ei mainitse selvityksessään, että hänellä olisi ollut reittisuunnitelma, eikä myöskään mainitse sitä, että hänen ja päällikön välillä olisi käyty neuvonpitoa luotsattavasta matkasta.

Meriselityksessä päällikkö ilmaisi, että hän keskusteli luotsin kanssa nopeudesta ennen luotsauksen alkua. Päällikkö ei maininnut, että hänellä olisi ollut reittisuunnitelma.

1.2.3 Onnettomuusmatka Onnettomuusmatkan kuvaus perustuu meriselitykseen ja luotsin kertomukseen. Kuivarahtialus BALTIC MERCHANT oli matkalla 21.04.1998 Zaandamista Varkauteen painolastissa. Syväys keulassa oli 2,8 metriä ja perässä 3,8 metriä.

Saimaan kanavan läpi alusta oli luotsannut kanavaluotsi. Luotsi oli vaihdettu Mälkiän sululla 20.04 klo 20:50. Päällikkö piti silloin merivahtia komentosillalla. Ruorimiestä ja tähystäjää ei ollut. Päällikkö ajoi aluksen ulos sulusta. Luotsi ohjasi käsiruorilla. Näkyvyys oli noin kilometri. Toinen tutkista oli käytössä.

Edellä kulki kuivalastialus ms PIA ja sen edellä hinaaja PROTECTOR jäätä murtamassa. Kanavan jälkeen BALTIC MERCHANTin koneteho oli 90 %. Avoimilla paikoilla jää oli rikkoutunutta, mutta kapeikoissa oli selkeä uoma. Luotsin kertoman mukaan toinen tutka käynnistettiin pimeän tultua. Yksi tutka oli 1,5 NM mitta-alueella ja toinen pienemmällä.

Vasen valonheittäjä sytytettiin ja suunnattiin jääuoman reunaan. Vahdissa oleva kansimies oli kannella ja valmistautui auttamaan luotsia laivaan. Päällikön kertoman mukaan oli normaalia, että komentosillalla oli vain perämies. Ruorimiestä ja tähystäjää ei ollut.

PIA ohitettiin Rastiluodon kohdalla Lappeenrannan ja Puumalan puolivälissä. Ennen ohitusta vahtipäälliköksi tuli perämies. Ohituksen jälkeen toinen VHF jätettiin kanavalle 6 PIAn kanssa käytävää radioliikennettä varten. Luotsi kertoi, että hän ja perämies pitivät ruoria vuorotellen.

Näkyvyys laski puoleen mailiin. Luotsi soitti liikennepäivystäjälle ja ilmoitti että BALTIC MERCHANT tulee Puumalaan puolentoista tunnin kuluttua sillä varauksella, että eivät joudu ankkuroitumaan huonon näkyvyyden vuoksi. Hän pyysi myös seuraavaa luotsia ilmoittamaan heti tämän herättyä, mikä on näkyvyys Puumalan salmessa. Näkyvyys laski alle puolen mailin. Kymmenen minuuttia ennen BALTIC MERCHANTin saapumista Hätinvirran lossille luotsi ilmoittautui VHF kanavalla 16 lossin kuljettajalle ja kysyi samalla näkyvyyttä. Lossin kuljettaja sanoi linjavalojen näkyvän salmen pohjoispuolella eli C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 näkyvyys salmessa oli 1 100 metriä. Luotsi ilmoitti PIAn luotsille VHF kanavalla 6 alkavansa hiljentää nopeutta lossille tuloa varten (Kuva 3.).

–  –  –

Valaistulle punaiselle viitalle tultaessa luotsi totesi näkyvyyden olevan huomattavasti alle puolen mailin. Nopeus oli 5 solmua ja koneteho 30 prosenttia. Luotsi pyysi perämiestä tähystämään kiikarilla seuraavaa, valaistua vihreää viittaa ja vähensi konetehon 10 prosenttiin. Vihreä viitta tuli näkyviin 200 metrin etäisyydellä. Linjavaloja ei näkynyt. Luotsi

–  –  –

pyysi perämiestä etsimään valonheittäjällä seuraavia punaisia viittoja. Luotsi otti käsiruorin käyttöönsä. Perämies käytti vasemmalla siivellä ollutta valonheittäjää.

Kun vihreä viitta sivuutettiin, punaista viittaa ei näkynyt. Linjavaloja ei myöskään näkynyt. Paikalla oli virtausten johdosta avovettä. Tutkakuva oli jäälauttojen täplittämä. Luotsi ei onnistunut saamaan viittoja tutkan vahvistuksen (Gain) ja aaltovälkkeen säätöjen (Sea Clutter) avulla esiin. Kiintojään reunaa ja rantaa ei pystynyt erottamaan toisistaan.

Tutkasta ei ollut apua ja tilanne muuttui luotsin mielestä vaaralliseksi.

Luotsi pysäytti koneen lossin kohdalla ja pyysi perämiestä etsimään seuraavaa viittaa valonheittäjällä. Ainoa kunnolla tunnistettava tutkamaali olisi ollut Hyvästinsaaren kärki, mutta sitäkään ei näkynyt tutkalla. Tarkoitus oli lipua salmesta läpi ja pysähtyä jäälauttojen sekaan. Toinen punainen viitta tuli näkyviin vasemmalla puolella. Viitta ohitettiin kahden metrin päästä. Kolmas viitta tuli näkyviin edessä keulan oikealla puolella. Luotsi otti heti koneella taakse, mutta peruutus ei ehtinyt vaikuttaa ja alus otti pohjaan. Luotsi päätteli törmäyksen voimasta nopeuden olleen noin 1-2 solmua. Kello oli 00:15.

Lossin rantavalot näkyivät perässä 200 metrin päässä. Ranta oli 50 metrin päässä ja se näkyi heikosti. Perämies herätti kapteenin ja luotsi varoitti PIAa, joka jäi lossin eteläpuolelle odottamaan. Puumalan luotsi otti yhteyttä, ilmoitti näkyvyyden nollaksi ja että luotsausta ei Puumalasta jatketa.

1.3 Pelastustoimet 1.3.1 Hälytykset Luotsi teki karilleajon tapahduttua ilmoitukset liikennetarkastajalle ja merenkulun tarkastajalle.

1.3.2 Aluksen vauriot ja sen pelastaminen Keulapiikkiin oli tullut vuoto. Päällikkö aloitti painolastin keventämisen keulasta. Poliisi, palokunta ja Puumalan luotsi saapuivat alukselle. Kone kävi hiljaa eteen koko yön ettei alus irtoaisi karilta. Väyläalus Kummeli saapui aamuyöllä.

Hinaaja PROTECTOR saapui aamulla. Kun pelastussopimus oli tehty, se veti BALTIC MERCHANTin karilta.

Luotsi vaihdettiin Puumalan luotsinvaihtopaikalla ja alus vietiin Savonlinnaan korjattavaksi.

1.4 Onnettomuuden tutkinta Koska vuoden 1997 syksyllä oli sattunut useita tapauksia, joissa ulkomaalainen alus oli saanut pohjakosketuksen luotsauksen aikana, Onnettomuustutkintakeskus päätti käynnistää usean onnettomuuden yhteisen tutkinnan 29.12.1997. Yksi tähän tutkintaan myöhemmin liitetyistä onnettomuuksista on saksalaisen kuivalastialus ms BALTIC MERCHANTn karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998.

Näissä tapauksissa ei ole sattunut henkilö- tai ympäristövahinkoja ja aluksille aiheutuneet vahingotkin ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Tapahtumien toistuvuus antaa kuitenkin aiheen selvittää niiden kulku ja syyt vastaavien tapahtumien ennalta estämiseksi.

BALTIC MERCHANTin päällikkö antoi meriselityksen merioikeuden istunnossa Savonlinnassa 29.04.1998. Tutkinta hankki käyttöönsä merioikeuden pöytäkirjan liitteineen.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«NEW THOUGHTS • IDEAS • LEADERS N WH U T E T O GS NEWIDEAS NEWLEADERS NHI MAGAZINE 2015 www.nhi-net.org DONORS Carolyn Gonzales ExxonMobil Foundation Adam Brennan Catalina E. Barker Filomena Thompson Adele Karoum Cecilia Castillo Frank De La Portilla Jr. Adriana R Gil Celia C Acosta Frank Garza Adriel Lares Celia Romero Freddy Rodriguez Alan Deleon Chris P Rhodenbaugh Frederick Jones Allison Clendening Christal Hughes Gabriela Rodriguez Amy Blea Christopher M Burge George Rodriguez Ana Cany...»

«Symmetric Somewhat Homomorphic Encryption over the Integers Bogdan Kulynych Abstract We describe a symmetric variant of homomomorphic encryption scheme by van Dijk et al. [DGHV10], semantically secure under the error-free approximate-GCD problem. We also provide the implementation of the scheme as a C/C++ library. The scheme allows to perform “mixed” homomorphic operations on ciphertexts and plaintexts, eliminating the need to encrypt new ciphertexts using the public key for some...»

«Appendix 12 – Parking on footways and verges Legal position Parking on footways and verges whether wholly or partly is banned throughout London, unless signs are placed to allow parking. The ban requires that each road be reviewed on an individual basis to determine whether or not footway parking should be permitted, and a Council resolution passed in respect of any roads that are to be exempted from the general footway parking ban. The ban is specified in Section 15 of the Greater London...»

«Transportation Commission of Colorado Regular Meeting Minutes July 16, 2015 Chairwoman Kathy Connell convened the meeting at 9:05 a.m. in the auditorium of the headquarters building in Denver, Colorado. PRESENT WERE: Kathy Connell, Chairwoman, District 6 Gary Reiff, Vice Chair District 3 Shannon Gifford, District 1 Ed Peterson, Chairman, District 2 Kathy Gilliland, District 5 Sidny Zink, District 8 Steven Hofmeister, District 11 Excused: Bill Thiebaut, District 10 ALSO PRESENT: Shailen Bhatt,...»

«Issue 10(2) EJTIR June 2010 pp. 158-180 ISSN: 1567-7141 www.ejtir.tbm.tudelft.nl Lowest Cost Intermodal Rail Freight Transport Bundling Networks: Conceptual Structuring and Identification Ekki Kreutzberger 1 OTB Research Institute, Delft University of Technology Bundling, the process of transporting goods belonging to different flows in a common vehicle (like train, barge or truck) or other unit during part of their journey, is a core business of the transport sector. Operators periodically...»

«MISSIONAL CHURCH PJ Smyth CONTENTS PART 1: A COMMUNITY ON MISSION 1.1 A high view of church 1.2 A community on mission 1.3 The church as a family 1.4 Guarding community whilst on mission PART 2: ON MISSION DELIBERATELY 2.1 A theological basis for missional church 2.2 Guarding mission whilst being a community 2.3 Seven steps to becoming a missional church PART 3: ON MISSION CONTEXUALLY 3.1 Culture and contextualization 3.2 Master class in contextualization: Paul in Athens PART 1 A COMMUNITY ON...»

«The Cost of Banking Regulation∗ Luigi Guiso University of Rome Tor Vergata, Ente L. Einaudi, and CEPR Paola Sapienza Northwestern University, NBER, and CEPR Luigi Zingales University of Chicago, NBER, and CEPR February 2007 Abstract We use exogenous variation in the degree of restrictions to bank competition across Italian provinces to study both the effects of bank regulation and the impact of deregulation. We find that where entry was more restricted the cost of credit was higher and...»

«Noverre, Jean-Georges From Letters on Dancing and Ballets Noverre, Jean-Georges, (1983) From Letters on Dancing and Ballets from What is dance? : readings in theory and criticism pp.10-15, Oxford: Oxford University Press © Staff and students of the University of Roehampton are reminded that copyright subsists in this extract and the work from which it was taken. This Digital Copy has been made under the terms of a CLA licence which allows you to: * access and download a copy; * print out a...»

«Proceedings of the 5th International Seminar on Fire and Explosion Hazards, Edinburgh, UK, 23-27 April 2007 LES MODEL OF VENTED EXPLOSION: HYDROGEN-AIR MIXTURES Molkov, V.1, Makarov, D.1, Verbecke, F.1, Mansurov, Z.2, and Zhumabaev, M.2 HySAFER group, University of Ulster, Shore Road, Newtownabbey, BT37 0QB, UK al-Farabi Kazakh National University, 71 al-Farabi av., Almaty 480078, Kazakhstan ABSTRACT The paper discusses recent advances in the LES model, developed previously to simulate...»

«Redevelopment of the Former Plymouth City Airport Site Assessment of SocioEconomic Benefits A Final Report by Regeneris Consulting Sutton Harbour Holdings plc Redevelopment of the Former Plymouth City Airport Site Assessment of Socio-Economic Benefits September 2015 Regeneris Consulting Ltd www.regeneris.co.uk Redevelopment of the Former Plymouth City Airport Site Assessment of Socio-Economic Benefits Contents Page Summary of Benefits i 1. Introduction 1 2. Socio-Economic Considerations 2 3....»

«Draft LAP for Charlestown-Bellaghy Comhairle Chontae Mhaigh Eo and Comhairle Chontae Shligigh Mayo County Council and Sligo County Council Draft Charlestown-Bellaghy Local Area Plan September 2009 All maps reproduced under licence from Ordnance Survey Ireland Licence No. 2009/10CCMA Mayo County Council and 2009/20/CCMA – Sligo County Council © Ordnance Survey Ireland Government of Ireland. i Draft LAP for Charlestown-Bellaghy Table of Contents Introduction Scope of the Plan Content of the...»

«Understanding Railroad Investment Behaviors, Regulatory Processes, and Related Implications for Efficient Industry Oversight Mark Burton Charles Sims The University of Tennessee May 2015 ABSTRACT More than 15 years ago Professors Hausman and Myers urged the investigation of a “real-options” approach in the regulatory treatment of railroad investment costs. However, federal regulators failed to embrace this guidance and, instead, have continued to rely on alternative methods in their...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.