WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |

«ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien ...»

-- [ Page 2 ] --

BALTIC MERCHANTin karilleajon tutkijoiksi määrättiin johtava tutkija Martti Heikkilä ja erikoistutkija, merikapteeni Risto Repo Onnettomuustutkintakeskuksesta. Tutkinnassa pysyvinä asiantuntijoina ovat olleet merikapteeni Kari Larjo, johtaja, merikapteeni Antti Haapio Meriturvasta, psykologit Leena Norros, Kristiina Hukki ja Maaria Nuutinen VTT Automaatiosta, DI Matti Hellevaara VTT Valmistustekniikasta ja hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

–  –  –

2.1 Navigoinnin ja luotsauksen edellytykset 2.1.1 Ohjaamojärjestely ja sen luomat edellytykset luotsaukselle Seuraavassa on analysoitu BALTIC MERCHANTin komentosillan ohjaamojärjestelyä.

Analyysissä on käsitelty komentosillan eri työpisteiden soveltuvuutta luotsaukseen saaristoväylillä niihin sijoitettujen laitteiden valossa sekä arvioitu yksittäisten navigointilaitteiden käytettävyyttä samaan tarkoitukseen.

Ohjaamojärjestelyn piirrokset perustuvat BALTIC MERCHANTin komentosillalta otettuihin valokuviin, joten piirroksissa ei ole mittakaavaa.

Ohjaamon työpisteet. Ohjaamossa oli kaksi työpistettä. Oikean puoleisella navigointipaikalla oli Kelvin & Hughes Nucleus meritutka. Vasemmalla navigointipaikalla oli ELNA 3300 jokitutka. Konsolin oikeassa reunassa ja komentosillan siivillä oli aikaohjausperiaatteella toimiva (Non Follow Up, NFU) käsiohjaus.

–  –  –

Tutkat. Kelvin & Hughes meritutkaa ei ole suunniteltu saaristo- tai sisävesiluotsaukseen.

Tämän tutkan käyttöliittymää luotsauksen kannalta on analysoitu ms GERDAn onnettomuustutkinnan yhteydessä (tutkinta C 4/1998 M). Tutkan käyttöliittymästä voitiin todeta, että rullapallolla ja menutekniikalla toteutettu käyttöliittymä on vaikea luotsauksen kannalta. Ongelmana on elektronisen suuntiman ja siirrettävän etäisyysrenkaan monimutkainen käyttö. Luotsauksessa nämä säädöt ovat monimutkaisia ja hitaita käyttää.

Kelvin & Hughes meritutkan käyttöliittymä poikkeaa huomattavasti muiden valmistajien näyttölaitteista. Tämä on haitallista etenkin luotseille, sillä heillä ei ole samaa mahdollisuutta harjoitella tutkan käyttöä kuin aluksen päällystöllä.

Jokitutkassa tätä monimutkaisuutta on rajoitettu Reinin jokiliikenteen säännöksillä. ELNA jokitutkassa suuntiman voi asettaa yhdellä säädöllä. Sama koskee etäisyyttä. Jokiliikenteen säännöt kieltävät kompassisuunnan kytkemisen jokitutkan keulaviivaan (= hyrrästabiloidun tutkanäytön). Kompassisuunta on katsottava tutkan vierestä olevasta tytärkompassista (kuva 10). Tutkan keulaviiva on aina ylöspäin kuvaruudulla. Suuntakehä 000o-360o tarkoittaa suuntimia keulan suhteen. Jokitutka ei täytä IMO:n avomerisääntöjä kompassiliitännän suhteen.

ELNA-jokitutkan positiivinen puoli oli selkeä käyttöliittymä. Sen käyttö on nopeaa ja helppoa. Luotsi on selkeästi ilmaissut tämän. Luotsi käytti mieluummin jokitutkaa, ja hän siirtyi käyttämään sitä, kun perämies tähysti valonheittäjällä viittoja.

–  –  –

1. Suuntima EBL, jolla määritellään kääntöpiste;

2. Tutkavideon säätimet GAIN ja SEA Clutter;

3. Mitta-alueen vaihto.

Kuva 8. ELNA 3300 tutkan näppäimistö oli selkeä ja helppo käyttää.

Hätinvirralla olisi karilleajotilanteessa vallinneissa olosuhteissa tarvittu säätimiä 1, 2 ja 3: Kuva on piirretty valokuvan perusteella C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Ohjauslaitteina BALTIC MERCHANTilla oli vain automaattiohjaus ja NFU ohjaus. Ohjauspaikka valittiin painonapeilla keskikonsolin yläreunasta peräsinkoneen hallintayksiköstä. Automaattiohjaus Nautopilot D ei soveltunut luotsaukseen kapealla mutkittelevalla väylällä, koska BALTIC MERCHANTilla ei ollut Nautopilot D automaattiin liitettävää ROT Tiller ohjausmoodia, joka olisi soveltunut vaativaan ohjailuun kapeilla väylillä.

Aikaohjaus NFU (Non Follow Up) on yleisesti käytetty hätäohjaus luotettavuutensa vuoksi. NFU-vivulla on vaikea ohjata, sillä peräsimen asento asettuu sen mukaan, kuinka kauan vipua painetaan, eli peräsinkulmanosoitinta on katsottava herkeämättä. Saman henkilön ei ole mahdollista samanaikaisesti tutkanavigoida ja ohjata alusta aikaohjauksella. Toinen yleisesti käytetty käsiohjausmenetelmä olisi ollut matkaohjaus FU (Follow Up), jota BALTIC MERCHANTilla ei kuitenkaan ollut. FU-ohjausvivulla tuntee ruorikulmakäskyn suuruuden, eikä peräsinkulmamittariin tarvitse jatkuvasti kiinnittää huomiota. Tämä on etu, jos ohjattaessa on keskityttävä tutkan kuvaan. Tutkan säätöihin ei Hätinvirran luotsaustilanteessa jäänyt aikaa.

–  –  –

Yhteenvetona voidaan todeta, että BALTIC MERCHANTin ohjailulaitteisto ei soveltunut kapeilla väylillä tapahtuvaan yhden ihmisen hoitamaan aluksen ohjailuun. Aluksen ohjailulaitteita voidaan arvioida myös Reinin jokiliikenteen sääntöjen mukaan, joissa on yksilöidyt tekniset vaatimukset yhden ihmisen ohjailupaikoista. BALTIC MERCHANT oli mahdollisesti tarkoitus katsastaa näiden sääntöjen mukaan, koska aluksessa oli jokiliikennetutka. Varustus ei kuitenkaan täysin vastannut jokiliikenteen vaatimuksia.

C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Reinin jokiliikenteen keskuskomitean (ZKR) vuoden 1995 katsastusohjesääntö vaatii, että tutkaohjauspaikalta on pystyttävä istuen hallitsemaan kaikkia ohjailulaitteita ja mittareita kadottamatta tutkan kuvaa3. Säännöt vaativat peräsimen matkaohjauksen (FU Follow Up)4. Viimeksi mainitun osalta BALTIC MERCHANT ei täyttänyt jokiliikenteen vaatimusta. Vastaavia tekniikkaa ja ohjailupaikkaa koskevia vaatimuksia ei ole määritelty Suomen sisävesille ja kanaville.

Jokiliikenteessä ei vaadita kulmanopeus-automaattiohjausta pakollisena, mutta sen puuttuessa edellytetään kulmanopeusnäyttöä ja ruorimiehen käyttöä. Kulmanopeusmittaria BALTIC MERCAHANTilla ei ollut. Kulmanopeusmittarin voi korvata kulmanopeusnäytöllä tutkan ruudulla ja se oli ELNA tutkan ruudun yläosassa. Sääntöjen kannalta katsottuna ohjailulaitteet muodostivat taloudellisesti edullisimman kokonaisuuden.

Tutkanavigointi vaatii selkeän ja helppokäyttöisen ohjailujärjestelmän, jotta luotsaus, ohjailu ja tutkan säätäminen kävisivät vaivattomasti samanaikaisesti. Luotsi käytti ensin Kelvin Hughes -tutkaa ja perämies ELNA-jokitutkaa.

Luotsin pyydettyä perämiestä seuraamaan valonheittimellä punaisia viittoja, luotsi siirtyi jokitutkan ääreen. Sen oikealla puolella oli peräsinkulmamittari (kuva 10). NFU ohjailuvipu oli oikealla, mutta siihen joutui kurottautumaan noin metrin. Luotsin oli seurattava samanaikaisesti ohjausmerkkinä käyttämäänsä viitan vihreää valoa ja peräsinkulmamittaria. Hänen roolinsa oli pikemminkin ruorimiehen kuin tutkanavigaattorin. Kulmanopeuteen perustuvan automaattiohjauksen ja FU ohjauksen puuttuminen estivät luotsin tutkatyöskentelyn. Luotsin mahdollisuudet suunnan pitoon olisivat oleellisesti parantuneet, jos komentosillalle olisi kutsuttu ruorimies.

2.1.2 Komentosillan miehitys

Luotsauksen aikana komentosillalla oli kaksi henkilöä, alkumatkasta päällikkö ja luotsi ja karilleajon hetkellä perämies ja luotsi. Aluksen miehitys oli seitsemän henkeä. Komentosillalla olisi pitänyt olla perämiehen lisäksi tähystäjä, koska näkyvyys oli rajoitettu. Mikäli päällikkö olisi ollut sillalla, hän tai perämies olisi voinut toimia tähystäjänä.

Meriliikenteen kansainvälisten sääntöjen mukaan komentosillalla olisi pitänyt olla vahtipäällikkö, tähystäjä, ruorimies ja sekä luotsi. Ruorimiehen voi korvata automaattiohjauksella, jos se soveltuu kyseiseen tilanteeseen. Aluksen puutteellisten ohjailulaitteiden tähden komentosillalla olisi pitänyt olla lukumääräisesti neljä henkeä luotsi mukaan luettuna.

Reinin jokiliikennesääntöjen mukaan komentosiltamiehitykseksi olisi riittänyt yksi henkilö, jos komentosillalla olisi ollut vaatimukset täyttävä automaattiohjaus. BALTIC MERCHANT ei täyttänyt Reinin jokiliikenteen yhden miehen tutkaohjauspaikan vaatimusta, joten sillalla olisi pitänyt olla erillinen ruorimies FU ohjauksen puutteen vuoksi.

On mahdollista, että päällikkö tulkitsi komentosillan miehitystarpeen jokiliikennesääntöRheinSchUO 1995, 7.01 §.

RheinSchUO 1995, 7.04 §.

–  –  –

jen mukaan, koska liikenne Saimaan kanavassa ja järvillä on samankaltaista kuin KeskiEuroopan jokiliikenne.

Luotsin on vaikea tulkita miehityskysymyksiä ja laitestandardeja, kun tukena ei ole ohjeita sisävesien kansainvälisen liikenteen komentosiltamiehityksestä, tutkavarustuksesta ja menettelytavoista. Luotsilla on oikeus keskeyttää luotsaus, mutta keskeyttämisen kriteereistä ei ole ohjeita. Luotsausasetuksessa todetaan lisäksi: “Jos luotsi ei jostain syystä katso voivansa ryhtyä luotsaukseen, voi päällikkö jatkaa sitä".

Edellisen perusteella voidaan todeta, että meriteiden sääntöjen ja jokiliikennesääntöjen nojalla komentosillan miehitys oli tässä tilanteessa liian pieni. Nykyinen kilpailun sanelema käytäntö on liikennöidä alusta mahdollisimman pienellä kokonaismiehityksellä.

Sääntöjen mukaisten lepoaikojen turvaamiseksi komentosillalla on kerrallaan vain välttämätön minimihenkilömäärä. Luotsit ovat joutuneet käytännössä sopeutumaan tähän tilanteeseen.

2.1.3 Reittisuunnitelma

Suositus laivaväylien kaarteista edellyttää, että suoran osuuden käännöksen lopusta seuraavan käännöksen alkuun on oltava vähintään viisi aluspituutta suunnanmuutoksen ollessa 20 ja 30 asteen välillä5. Hyvästinniemen linjalla tuo suora osuus oli vain 220 metriä. BALTIC MERCHANTin kohdalla se vastaa vain 2,8 aluspituutta. Tämä on suunnilleen sama kuin kaksi kertaa aluksen tarvitsema ennakko käännöskomennosta tasaiseen kaarteeseen. Kaarresäteen on väyläsuosituisten mukaan oltava vähintään viisi aluspituutta (0,22'). Hätinvirran S-mutkan linjaus ei noudata väyläsuosituksia.

Reittisuunnitelma. Aluksen ohjaamista Hätinvirran salmessa analysoitiin tarvittavan reittisuunnitelman kannalta. Tätä tarkastelua varten linjan 327o suunta muutettiin suuntaan 320o. Ne testattiin simuloinneilla.

Uusi simuloinnin pohjalta tehty ajolinjaus on esitetty kuvassa 11. Väyläsuositusta se ei vieläkään täytä, mutta ohjailu helpottuu oleellisesti erityisesti kaarresäteen pitenemisen vuoksi.

Hätinvirran väylägeometria on vaikea, ja siitä syystä tutkanavigointiin tarvitaan reittisuunnitelma. Koska sisävesiliikenteessä käytetään sekä joki- että meritutkia, on suunnitelma tehtävä molempia tutkia varten.

Reittisuunnitelma avovesiolosuhteisiin tehdään suurennetuille karttakopioille vain yhteen suuntaan. Tietoa on liian paljon, jotta suunnitelma mahtuisi samalle karttalehdelle väylän molempiin suuntiin (kuva 12). Käännösmerkit merkitään suuntimina, jotka osoittavat tutkalla selvästi näkyviin kohteisiin. Suuntimat merkitään suunnitelmaan mahdollisimman lähelle uutta kulkusuuntaa, jotta lähtösuunnalla ollut sivusuuntainen virhe poistuisi käännöksen aikana.

TVH 1979 s. 19 ja PIANC 1994.

C 5/1998 M ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998 Kuva 11. Simuloinnin pohjalta tehty uusi ajolinja. Ajolinjaus on muutettu siirtämällä Hyvästinniemen linja 7° vasemmalle, jolloin toinen käännös siirtyy pohjoisemmaksi.

Aholahden käännös aloitetaan suuntimalla (taulukko 2). Käännöksen keskivaiheilla ohjataan kulmanopeusmittarilla. Ellei kulmanopeusmittaria ole alus on koetettava saada uudelle linjalle peräsinkulmaa säätelemällä, siten että sivuttaisetäisyys (225 m) toteutuu (kuva 12).

Aholahden linjalla suuntima asetetaan suunnalle 320º ja käännös aloitetaan samalla tavalla kuin edellä. Kulmanopeus ehtii käännöksessä hädin tuskin arvoon 20º/minuutissa.

Sivuutusetäisyys Hätinniemen lossiin on noin 90 metriä (kuva 12).

Käännös ennen Hyvästinniemeä on aloitettava siirrettävän etäisyysrenkaan avulla, koska kartan mukaan on vaikea löytää sopivaa tutkamerkkiä uuden suunnan perusteella.

Käännös aloitetaan kun etäisyys Hyvästinsaaren niemeen on 700 metriä.

Reittisuunnitelma on edellytys onnistuneelle luotsaukselle Hätinvirran salmessa, kun näkyvyys on rajoitettu. Suunnitelma on tärkeä, ellei ennalta tiedetä joudutaanko käyttämään joki- vai meritutkaa. Reittisuunnittelun konkreettinen este on sopivien karttasuurennusten hankinta. Merikartta ei sellaisenaan sovellu suunnitteluun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Hätinvirran salmen läpiajo on vaikeaa sumussa ja ilman reittisuunnitelmaa. Lisäksi jäätilanne vaikeuttaa reittisuunnitelman toteuttamista.

Väyläkohtaan tarvittaisiin rajoitukset näkyvyyden ja jäätilanteen varalta.

–  –  –

2.2 Luotsausmatkan kulku 2.2.1 Onnettomuustapahtumat simuloinnin perusteella Tutkinta-aineistosta saatuun faktatietoon perustuen on rekonstruoitu laivan kulku ja karilleajo käyttäen hyväksi pöytätietokoneella tehtyjä simulointeja. Rekonstruoinnin avulla on arvioitu, miten ohjailupäätökset ovat vaikuttaneet kulkuun. Rekonstruointi kuvaa laivan lähestymisen Hätinsalmeen viimeiset 11 minuuttia ennen onnettomuutta.

Simuloinneissa käytetty aluksen malli on 10 metriä pidempi kuin BALTIC MERCHANT ja siinä on konventionaalinen peräsin. BALTIC MERCHANTilla oli tehokas laippaperäsin, joka edesauttoi ohjailua etenkin hiljaisella nopeudella.

Näkyvyys oli 10 minuuttia ennen Hätinvirralle saapumista noin 1 100 metriä. Luotsin kertoman mukaan käännös Aholahden linjalle aloitettiin hänen lopetettuaan VHFpuhelun lossin kuljettajalle. Tuolloin kellon arvioidaan olleen noin 00:04. Aluksen suunta oli 347° ja käännyttiin suunnalle 301° (kuva 13). Merikartassa väylälinjauksen kaarresäde on noin 0,23 mpk. Nopeuden ollessa 5 solmua oli käännösnopeuden oltava 22°/minuutissa, jotta kartan kaarresäde olisi toteutunut. Käännös alkoi Aholan alalinjataulun ollessa suunnilleen suoraan sivulla.

Alus oli Aholahden linjalla noin klo 00:08 (kuva 13). Näkyvyys oli huonontunut alle puoleen mailiin väylävalojen perusteella arvioiden. Punainen valaistu viitta sivuutettiin klo 00:09 aluksen vasemmalla puolella. Nopeus oli laskenut 4.6 solmuun käännöksessä.Pages:     | 1 || 3 | 4 |


Similar works:

«Minutes of Barkway Parish Council Meeting Held in the Reading Room, Barkway on 11th July 2016 at 7.30pm.1. In attendance: Cllrs: Rev S Falaschi-Ray (Chair) Dr G Frapporti Mr G Swann Mr B Morss Also present: Mrs C Toms (Clerk/RFO) Others present: Members of the public PCSO Chris Brabrook, Mr A Laing, Mr W Nottage, Mrs A O'Sullivan 2. To receive and accept apologies for absence: Cllrs. Dr R. Davidson (on holiday) and Mr R. Squire (on holiday). Apologies accepted. 3. To receive Councillor’s...»

«Nell Tasmanian Mountain Cattlemen’s Association Inc June 2013 Issue 103 PO Box 139, DELORAINE Tas 7304 email: tmca3@bigpond.com COMMITTEE MEMBERS President: Tracey Boon. 0419 582 580 Vice Presidents: Tony Dixon. 6362 3284, 0438 623 284 Phil McKendrick. 0438 931 679 Secretary: Sandra Rybarczyk. 6393 1771, 0400 635 070 Treasurer: Sallie Wadley. 6393 1253 Committee: Judy Kilby. 6393 6158 Craig Groom. 0417 033 386 Jessica Whatley. 0408 573 274 Norma Cormican.0412 845 375 Jessica Bertells...»

«Double-clad thulium/ytterbium co-doped octagonal-shaped fibre for fibre laser applications Babar I. M., 1 Sabran M. B. S., 2 Jusoh Z., 1 Ahmad H., 1, 2 Harun S. W., Halder A., 3 Paul M. C., 3 Das S. and 3 Bhadra S. K. Photonics Research Centre, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, swharun@um.edu.my Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia Fiber Optics and Photonics Division, Central Glass & Ceramic Research...»

«margin of margin In Honor of Richard Wolff margin of margin: Profile of an Unrepentant Postcolonial Collaborator Ajit Chaudhury Dipankar Das Anjan Chakrabarti Calcutta ANUSHTUP margin of margin: Profile of an Unrepentant Postcolonial Collaborator Copyright © Authors, 2000 ISBN: 81-85479-81-X ANUSHTUP, 2E, Nabin Kundu Lane, Calcutta 700009 Published by Anil Acharya, ANUSHTUP, 26th May, 2000 Cover by Hiran Mitra Printed in India by Progressive Printers & Publishers, 24 Tollygunge Circular Road,...»

«Horizontally integrated or vertically divided? A comparison of outsourcing strategies at Ericsson and Nokia ”Outsourcing is one of the most misunderstood concepts in use today” Jorma Ollila Working paper October 2002 Lars Bengtsson and Christian Berggren 2 (22) PREFACE In this report we try to compare the outsourcing strategies of Nokia and Ericsson, delimited to the production of radio base stations. The results from a preliminary version of this report rendered a great interest in media...»

«8th Pacific Conference on Earthquake Engineering December 5-7, 2007 Measuring Bias in Structural Response Caused by Ground Motion Scaling Jack W. Baker Stanford University, USA ABSTRACT: The selection and scaling of earthquake ground motions is an important step in defining the seismic loads that will be applied to a structure during structural analysis, and serves as the interface between seismology and engineering. Recent research suggests that potential problems caused by ground motion...»

«PUBLISHED UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT LEONARD TRAFICANTI, d/b/a LT's Gas/Snaks, Plaintiff-Appellant, No. 99-1478 v.UNITED STATES OF AMERICA, Defendant-Appellee. Appeal from the United States District Court for the Eastern District of North Carolina, at Wilmington. James C. Fox, District Judge. (CA-98-95-7-F) Argued: June 8, 2000 Decided: September 8, 2000 Before WILKINSON, Chief Judge, and WIDENER and TRAXLER, Circuit Judges. _ Affirmed and remanded by published...»

«REGULATIONS FIFA Beach Soccer World Cup Portugal 2015 Fédération Internationale de Football Association President: Joseph S. Blatter Secretary General: Jérôme Valcke Address: FIFA FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Telephone: +41 (0)43 222 7777 Fax: +41 (0)43 222 7878 Internet: FIFA.com REGULATIONS FIFA Beach Soccer World Cup Portugal 2015 9-19 July 2015 2 Organisers 1. Fédération Internationale de Football Association President: Joseph S. Blatter Secretary General: Jérôme...»

«U.S. TREASURY DEPARTMENT OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS EMBARGOED UNTIL 10:00 AM EDT, TUESDAY, JULY 11, 2006 CONTACT Molly Millerwise (202) 622-2960 Testimony of Stuart Levey, Under Secretary Terrorism and Financial Intelligence U.S. Department of the Treasury Before the House Financial Services Subcommittee on Oversight and Investigations Chairwoman Kelly, Ranking Member Gutierrez, and distinguished Committee members. This is my fifth time appearing before your Committee in the past two years in...»

«Families Van der Mijl: Stammen of takken? door ir J.P. Noppen INLEIDING Ruim 25 jaar inmiddels verricht ik onderzoek naar families “Van der Mijl”; de naam van mijn vrouw. Een conclusie die ik enige tijd geleden getrokken had, was dat er momenteel 4 afzonderlijke families Van der Mijl te onderscheiden zijn, alle afkomstig van Dordrecht e.o. Uitgebreid archiefonderzoek had geen sluitend bewijs opgeleverd voor onderlinge verwantschap tussen deze families zoals bijvoorbeeld voor twee van de...»

«LOCATION AND ARRANGEMENT OF LIBRARY MATERIALS Each item in the Tacoma Public Library system belongs to a specific branch. To insure that a returned item gets back to the correct branch you must be able to determine which branch owns the item. Branch ownership is indicated in several ways: First, library materials belonging to a branch library have a label on their front cover, usually located in the lower right hand corner, indicating the name of the branch that owns the item. Except for their...»

«State of Rhode Island and Providence Plantations JOURNAL -OF THEHOUSE OF REPRESENTATIVES JANUARY SESSION of the General Assembly begun and held at the State House in the City of Providence on Tuesday, the fifth day of January in the year of Our Lord two thousand and sixteen. Volume 143, No. 53 Fifty-third Day Wednesday, May 18, 2016 The House of Representatives meets at the State House in Providence, Wednesday, May 18, 2016 and is called to order at 4:28 o’clock P.M., by the Honorable Robert...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.