WWW.THESIS.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Online materials, documents
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«163 Faros na escuridade. Ideoloxía e tradución: os enfoques feministas e poscoloniais MARÍA REIMÓNDEZ Tradutora e investigadora independente A ...»

-- [ Page 4 ] --

Mais fronte a este panorama cómpre sinalar tamén Galicia como un lugar de prácticas tradutivas resistentes ou subversivas. Por unha banda, o traballo en investigación sobre teoría da tradución feminista e poscolonial que se desenvolve desde as miñas primeiras investigacións no ano 1997 e que logo foron ampliando outras compañeiras e compañeiros como Olga Castro, Neal Baxter ou Iria González Liaño desde diversos enfoques fan que Galicia se sitúe nun lugar privilexiado para intervir no campo máis amplo da teoría da tradución «internacional». Igualmente resulta significativa a posición que as tradutoras podemos ocupar nun sistema cultural como o galego e que permite, para volver ao campo literario, a publicación de obras que serían impensables noutras culturas hexemónicas e o establecemento de proxectos de colaboración entre subalternidades de diversos lugares do mundo. Aínda así, as posturas e 178 MARÍA REIMÓNDEZ intervencións feministas e poscoloniais explícitas na tradución adoitan ser escasas e silandeiras, exceptuando se cadra a miña propia práctica. Así, aínda que debo admitir que tanto no meu traballo con Edicións Xerais como con Edicións Positivas e a Editorial Galaxia sempre se me permitiu explicitar as miñas posturas de partida6 como algo positivo e de valor engadido á tradución mesma, a reticencia xeral na tradución literaria en Galicia a explicitar a postura desde a cal se producen as traducións non resulta de todo sorprendente, vista a estigmatización, ridiculización e violencias7 a que podemos vernos sometidas as tradutoras que declaramos e defendemos publicamente unha práctica ética da tradución que non perpetúe ou mesmo insira o sexismo onde non o había e que poida dar voz á outra sen fagocitala. No caso de Galicia estes aspectos son aínda moito máis relevantes porque é a tradución feminista e poscolonial a que posibilita as alianzas entre ceos, terras, mares nun contexto onde a diversidade está en permanente perigo de extinción. A tradución é unha actividade fundamental para o desenvolvemento de proxectos transnacionais que visibilicen as relacións entre patriarcado, capitalismo e neocolonización.

O mundo iluminado

Á luz de todos os refachos e faros semella quedar máis claro que nunca que non hai acto máis político que a tradución. O interese en manter a idea de invisibilidade reside en desactivar o potencial subversivo das tradutoras e en facer invisibles tamén os fíos con que se constrúen o patriarcado e os imperios.

Unha práctica ética da tradución e interpretación implica pensar no poder e na nosa posición, e actuar en consecuencia como persoas que somos e, sobre todo, coa responsabilidade que a nosa posición de mediadoras nos outorga. Porque, creámolo ou non, diso dependen os dereitos de millóns de persoas, comezando polos nosos propios. Así, as tradutoras non podemos asumir coa cabeza abaixada a invisibilidade e logo laiármonos polas malas condicións laborais ou a mala remuneración que recibimos. Tampouco podemos utilizar xa máis o «autor» como escusa para as nosas complicidades, pois se entregamos a nosa capacidade de decisión a este (ou ao editor como se dicía na cita de Freire, aínda de xeito máis aberrante), malamente poderemos logo entender que a lei de propiedade intelectual recoñeza só unha autora de cada Véxanse as miñas introducións de Despois da medianoite ou Teatriños.

Véxase http://www.galicia21journal.org/A/pdf/galicia21_6_reimondez.pdf

FAROS NA ESCURIDADE.

IDEOLOXÍA E TRADUCIÓN:

OS ENFOQUES FEMINISTAS E POSCOLONIAIS

tradución: a tradutora mesma. Unha análise a luces acesas déixanos ver que o criterio de profesionalidade máis importante que debemos e que se nos debe esixir ás tradutoras e intérpretes é unha explicitación da nosa postura ante os textos ou eventos comunicativos en que participamos. Tamén como un sector altamente feminizado, o noso traballo ten impacto nos nosos dereitos como mulleres, na contribución á nosa invisibilidade ou no tender a man en proxectos de colaboración, xa non só literaria, senón tamén social e cidadá, con outras compañeiras doutros recantos do mundo.

Igualmente como falantes de linguas non hexemónicas, o noso papel é fundamental á hora de rachar coa lóxica hexemónica das construcións do canon, e de defender o vínculo entre lingua e dereitos humanos porque as persoas que non teñen voz non son consideradas por quen ten o poder e así é que nada pasa se as multinacionais arrasan os bosques onde vivimos, abren minas a ceo aberto ou contaminan os nosos ríos. Iso é o que acontece cando non se ten voz. E ter voz pasa ineludiblemente, para as falantes de linguas non hexemónicas, pola tradución.

Por todo iso botar luz sobre a tradución vai moito máis alá dunha mera cuestión teórica dun campo de traballo concreto. Aféctanos a todas dunha forma radical. Por todo iso só se as tradutoras nos facemos conscientes do noso papel poderemos ter algunha posibilidade de cambiar o mundo que habitamos. Porque como din Chesterman e Wagner: «Se só segues as normas, refórzalas aínda máis. Pero se te opós a elas e experimentas con alternativas [...] daquela podes influír no establecemento de novas

normas» (Chesterman e Wagner 2002: 78). E como ben recorda Maria Tymoczko:

«Falar dos microniveis de fidelidade textual e obrigas inmediatas con quen nos contrata» ten como consecuencia «borrar esferas máis amplas de responsabilidade cara a comunidades e cara ao mundo» (Tymoczko 2009: 186). Por todo iso é hora xa de non falarmos máis de tradución defendendo a escuridade.

Bibliografía Abdulla, Adnan (1999): «Aspects of ideology in translating literature», BABEL, vol.

45, nº 1: 1-16.

Althusser. Louis (1997): «Ideology and the State (1969)», en Rice, P./Waugh P.: Modern LiteraryTheory: 53-61 (Londres/Nova York: Arnold).

Apter, Emily (2009): «Translation-9/11: Terrorism, Inmigration, Language Politics», en Biesla, Esperanza/Hughes, Christopher W.: Globalization, Political Violence and Translation: 195-206 (Hampshire/Nova York: Palmgrave MacMillan).

180 MARÍA REIMÓNDEZ Bandia, Paul (2000): «Towards a history of translation in a (Post)-colonial context: An African perspective», en Chesterman, Andrew/Gallardo San Salvador, Natividad/Gambier, Yves: Translation in Context: 353-362 (Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins).

Bassnett, Susan (1991): Translation Studies (Londres: Routledge).

Baxter, Robert Neal (2010): «Tradución e androcentrismo: Quen traduce que(n) e como na Galiza» en Mosquera Carregal, X. M. (ed.): Lingua e xénero: 115-136. (A Coruña: Universidade da Coruña) http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_ Lingua_e_Xenero.pdf [Última consulta: 31 de xaneiro de 2013].

Behr, Martina/Corpataux, Maike (2006): Die Nürenberger Prozesse. Zur Bedeutung derDolmetscher für die Prozesse und der Prozesse für die Dolmetscher (Múnic: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung).

Biesla, Esperanza (2009): «Globalization, Political Violence and Translation: an Introduction», en Biesla, Esperanza/Hughes, Christopher W.: Globalization, Political Violence and Translation: 1-21 (Hampshire/Nova York: Palmgrave MacMillan).

Chamberlain, Lori (1988): «Gender and the Metaphorics of Translation», Signs 13 (3): 454-472.

Chesterman, Andrew/Wagner, Emma (2002): Can Theory Help Translators?

(Manchester/Northampton: St. Jerome Publishing).

Eagleton, Terry (1991): Ideology: An Introduction (Londres/Nova York: Verso).

Ekaizer, Ernesto (2007): «España vs Italia», El País, 5 de xuño.

Fenton, Sabine/Moon, Paul (2002): «The Translation of the Treaty of Waitangi. A Case of Disempowerment», en Tymoczko, Maria/Gentzler, Edwin: Translation and Power: 25-44 (Amherst/Boston: University of Massachussetts Press).

Foucault, Michel (1984): The Foucault Reader (Nova York: Pantheon Books).

Freire, Carlos (2010): «Traducir a Paul Auster. Sobre o traslado invisible de palabras», Faro da Cultura, 317, xoves 28 de xaneiro de 2010. Dispoñible en: http:// www.editorialgalaxia.es/weblog/wp-content/uploads/2010/01/paul-auster.pdf [Última consulta: 31 de xaneiro de 2013]

FAROS NA ESCURIDADE.

IDEOLOXÍA E TRADUCIÓN:

OS ENFOQUES FEMINISTAS E POSCOLONIAIS

von Flotow, Louise (1997): Translation and Gender. (Manchester: ST. Jerome Publishing/University of Otawa Press).

Gaiba, Francesca (1999): «Interpretation at the Nüremberg Trial», Interpreting, vol 4 (1): 9-22.

González-Millán, Xoán (1995): «Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega», Viceversa 1: 63-72 Hatim, Basil/Mason, Ian (1997): The Translator as Communicator (Londres/Nova York: Routledge).

Kurz, Ingrid (1995): «Als Dolmetscher beim Nüremberger Prozess–Ein Gespräch mit Marie-Francoise Skuncke», Mitteilungsblatt dess österreichischen Übersetzer-und Dolmetscherverbandes Universitas: 2-7 López Silva, Inmaculada (2003): «Ramón de Valenzuela e o teatro: exilio escénico en Buenos Aires», Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos: 28-41 Mazid, Bahaa-Eddin M. (2007): Politics of Translation. Power and Ideology, Culture and X-phemism in Translation between Arabic and English (Múnic: Lincom).

Nida, Eugene (1969): «Science of Translation». LANGUAGE, vol. 45. n.º 3: 483-498.

Noia Campos, M.ª Camino (1995): «Historia da Traducción en Galicia no marco da cultura europea», Viceversa, 1: 13-62 Pochhaker, Franz/Schlesinger, Miriam (2011): The Interpreting Studies Reader. (Londres/Nova York: Routledge).

Ridge, Stanley G. M. (2009): «Translating against the grain. Negotiation of meaning in the colonial trial of chief Langalibalele and its aftermath», en Wakabayashi, Judy/ Kothari, Rita: Decentering Translation Studies. India and beyond: 195-212 (Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins).

Sampedro, Francisco (1997): Ideoloxía e distorsión. Ensaio sobre o imaxinario ideolóxico (Vigo: Xerais).

182 MARÍA REIMÓNDEZ Sengupta, Mahasweta (1995): «Translation as Manipulation: The Power of Images and Images of Power», en Dingwaney, Anuradha/Maier, Carol: Between Languages and Cultures. Translation and Cross-Cultural Texts: 159-179 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Spivak, Gayatri Chakravorty (1992): «The politics of translation», en Barret, Michèle / Phillips, Anne: Destabilizing Theory. Contemporary Feminist Debates: 177-200 (Standford: Stanford University Press).

Trew, Tory (1979): «Theory and ideology at work», en Fowler, R. et al: Language and Control: 94-116 (Londres: Kegan & Paul).

Tymoczko, Maria (2007): Enlarging Translation, Empowering Translators (Manchester: St. Jerome Publising).

Tymoczko, Maria (2009): «Translation, Ethics and Ideology in a Violent Globalizing World», en Biesla, Esperanza / Hughes, Christopher W.: Globalization, Political Violence and Translation: 171-194.

Venuti, Lawrence (1997): The Translator’s Invisibility (Londres/Nova York:

Routledge).

Venuti, Lawrence (2000): The Translation Studies Reader (Londres/Nova York:

Routledge) Vieites, Manuel F. (2003): «O folc drama en Galicia (II). A propósito do Movemento Dramático Angloirlandés e do Movemento Dramático Nacional: traducións e proxectos literarios na formulación dun teatro nacional», Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos: 72-85 Zybatow, Lew N. (2003): «Wie modern ist die ‘moderne’ Translationstheorie?», en Gerzymisch-Arbogast, Heidrun/Hajicová, Eva/Sgall, Petr/Jettmarová, Zuzana/ Rothkegel, Annely/Rothfuss-Bastian, Dorothee: Textologie und Translation: 343-360

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


Similar works:

«AIFMD State of the Union November 2013 So, here we are. The deadline has passed, the drop-dead date of 22 July 2014 is rapidly approaching, and many firms are asking: what has actually changed? The number of authorized alternative investment fund managers (AIFMs) remains a small percentage of the overall market, and many EU member states have not even transposed the legislation yet. The vast majority is allowing some form of transitional relief, and the market has for the most part chosen to...»

«Being Something: Properties and Predicative Quantification MICHAEL RIEPPEL University of California, Berkeley mrieppel@berkeley.edu Abstract If I say that Alice is everything Oscar hopes to be (healthy, wealthy, wise etc.), I seem to be quantifying over properties. That suggestion faces an immediate difficulty, however: though Alice may be wise, she surely is not the property of being wise. This problem can be framed in terms of a substitution failure: if a predicate like ‘happy’ denoted...»

«EUROPEAN CENTRAL BANK W O R K I N G PA P E R S E R I E S P K E E C B T K E B Z E B C E EU R PAPER NO. WORKING PAPER NO. 104 O S TR YS A TEM IS THERE A BANK LENDING N NS ET M MO MONETAR ARY CHANNEL OF MONETARY W ISS N O IO E POLICY IN GREECE? EVIDENCE R T K N AR FROM DAT FROM BANK LEVEL DATA Y N. C. BY SOPHOCLES N. BRISSIMIS, NICOS C. KAMBEROGLOU KAMBEROGLOU AND GEORGE T. SIMIGIANNIS December 2001 EUROPEAN CENTRAL BANK W O R K I N G PA P E R S E R I E S EU R O S TR YS PAPER NO. WORKING PAPER...»

«Perceptron Learning of SAT Alex Flint Matthew B. Blaschko Department of Engineering Science Center for Visual Computing University of Oxford Ecole Centrale Paris alexf@robots.ox.ac.uk matthew.blaschko@inria.fr Abstract Boolean satisfiability (SAT) as a canonical NP-complete decision problem is one of the most important problems in computer science. In practice, real-world SAT sentences are drawn from a distribution that may result in efficient algorithms for their solution. Such SAT instances...»

«The Bohemian Girl Willa Cather The transcontinental express swung along the windings of the Sand River Valley, and in the rear seat of the observation car a young man sat greatly at his ease, not in the least discomfited by the fierce sunlight which beat in upon his brown face and neck and strong back. There was a look of relaxation and of great passivity about his broad shoulders, which seemed almost too heavy until he stood up and squared them. He wore a pale flannel shirt and a blue silk...»

«MAYOR AND COUNCIL WORK SESSION AND AGENDA MEETING MAY 12, 2015 7:00 P.M.CALL TO ORDER SALUTE TO COLORS Mayor Maio invited all those present to stand in a salute to the colors. MAYOR'S STATEMENT AS TO COMPLIANCE WITH P.L. 1975 Adequate Notice of this Meeting has been provided according to the Open Public Meetings Act, Assembly Bill 1030. Notice of this Meeting was included in the Annual Meeting Notice sent to the New Jersey Herald and the Daily Record on January 7, 2015 and was placed on the...»

«A CLASSIFICATION OF PRIMITIVE PERMUTATION GROUPS WITH FINITE STABILIZERS SIMON M. SMITH Dedicated to the memory of Stephen G. Small. Abstract. We classify all infinite primitive permutation groups possessing a finite point stabiarXiv:1109.5432v2 [math.GR] 11 Feb 2015 lizer, thus extending the seminal Aschbacher–O’Nan–Scott Theorem to all primitive permutation groups with finite point stabilizers. 1. Introduction Recall that a transitive permutation group G on a set Ω is primitive if...»

«Passive House Academy Passive House Pre-Certification Fee Proposal & Guidance Why work with Passive House Academy? Internationally accredited by the Passivhaus Institut to certify Passive House projects Internationally Leading experts in the Passive House standard, working on projects since Currently working on over 60 Certification projects in the US Dedicated Certification team of 8 experienced Consultants Staff are very experienced in PHPP software – the essential passive house design tool...»

«CommitteeServices@horsham.gov.uk E-mail: Direct line: Development Control (North) Committee TUESDAY 17TH FEBRUARY 2015 AT 5.30pm COUNCIL CHAMBER, PARK NORTH, NORTH STREET, HORSHAM Councillors: Liz Kitchen (Chairman) Roy Cornell (Vice-Chairman) John Bailey Ian Howard Andrew Baldwin David Jenkins Peter Burgess Christian Mitchell John Chidlow Josh Murphy Christine Costin Godfrey Newman Helena Croft Jim Rae Leonard Crosbie Stuart Ritchie Malcolm Curnock David Sheldon Laurence Deakins David Skipp...»

«Bridling Our Tongues ‘If anyone among you considers themselves religious while they do not bridle their tongue but deceives their heart, this person’s religion (Christianity) is worthless’ (James 1:26). ‘I will guard my ways so I do not sin with my tongue. I will muzzle my mouth as with a bridle while the wicked are with me’ (Psalm 39:1). ‘Let no unwholesome speech proceed out of your mouth but only speech encouraging to others, as the need may be, so it may give grace to those who...»

«Waller weekly news 25 september 2015 Amicus adds the Gr.2 Let’s Elope Stakes to her already impressive resume! The stable had a remarkable week this week, with another Group One quinella and Kermadec joining Sacred Falls and Shoot Out as winners of the race from the stable. The Sydney Morning Herald’s Chris Roots probably summed it up best in the media earlier this week: “Chris Waller’s remarkable strike rate this season sits him alongside the legends of the turf but it is not just his...»

«A R EGIÃO 2. A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E A DEVASTAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA Fausto R. A. Brito (Coord.) Ana Maria H. C. de Oliveira André C. Junqueira M inas Gerais, como o próprio nome indica, é uma região marcada por riquezas naturais. A natureza propiciou-lhe uma abundância de recursos não-renováveis, como o ouro e o minério de ferro, e de recursos teoricamente renováveis, como as florestas exuberantes da Mata Atlântica. Tais privilégios em riquezas naturais foram percebidos...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.thesis.dislib.info - Online materials, documents

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.